Zapytanie ofertowe nr 07/CTKM/2018

 

 

 

 

Czechowice-Dziedzice 20.08.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zapytanie ofertowe nr 07/CTKM/2018

 

 

 

 

Dotyczy:

 

Zakup punktów dostępowych do sieci wi-fi  UBIQUITI UAP-AC-LITE – 6 szt. wraz z montażem w ramach zakupu usługi doradczej związanej z zastosowaniem i wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania, zakupu sprzętu IT, oprogramowania modułu analityki

 

 

Kod CPV:

 

 

 

 

W ramach realizowanego projektu pt.: Wdrożenie innowacji procesowej w Centrum Technologii i Konstrukcji Maszyn w postaci elementów systemu B2E (zarządzanie produkcją wspomagane internetem rzeczy) i B2B z technologią współkreowania wartości

 

Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

 

 

 

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 6 szt. punktów dostępowych do sieci wi-fi  UBIQUITI UAP-AC-LITE wraz z montażem w ramach zakupu usługi doradczej związanej z zastosowaniem i wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania, zakupu sprzętu IT, oprogramowania modułu analityki w ramach realizowanego projektu pt.: „Wdrożenie innowacji procesowej w Centrum Technologii i Konstrukcji Maszyn w postaci elementów systemu B2E (zarządzanie produkcją wspomagane internetem rzeczy) i B2B z technologią współkreowania wartości”

 

Dokładne parametry techniczne punktów dostępowych określone zostały w Załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę.
 2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.
 3. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:
 1. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym do składania ofert i na załączonym formularzu oferty stanowiących Załącznik nr 1.
 2. Minimalny okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 60 dni od dnia jej złożenia.
 1. Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych zawartych w ofercie.
 2. Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania konkursowego.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Specyfikacja wymagań Inter Trade Sp. z o.o. dla parametrów technicznych – 100%. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:

 

 1. Cena netto – 95%

Cena netto – określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

Kc = (Cn/Co) x 95%, gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto,

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie ,

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”.

 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 95 pkt

 

 1. Termin realizacji – 5%

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:

 

Dostawa przedmiotu zamówienia:

 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 5 pkt

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
 2. Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę można składać w terminie do dnia 28.08.2018  r. do godziny 10.00  w następujący sposób:

 1. Osobiście w siedzibie firmy:  Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00
 2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A.
 3. Pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres mailowy: dofinansowanie@intertrade.com.pl

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Dostawa przedmiotu zamówienia w okresie do 30-stu dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny

 

 1. DODATKOWE WARUNKI

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 2. Zamawiający do Zapytania ofertowego dołączył wzór Umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) z którą Oferent powinien się zapoznać i zaakceptować jej treść w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
 3. Warunki płatności: przelew minimum 30 dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
 4. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie Zapytania: Patrycja Jarczewska pjarczewska@intertrade.com.pl tel. kom. 784 333 704

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Zamawiający wymaga od Oferentów przygotowania oferty na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 07/CTKM/2018. Wypełniając formularz należy odnieść się do wszystkich parametrów i funkcjonalności minimalnych zamieszczonych w zapytaniu ofertowym. Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia Oświadczeń (zawarto w Formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr 07/CTKM/2018).

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY 07/CTKM/2018

ZAŁĄCZNIK NR 4 - PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 5 - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 07/CTKM/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.