Zapytanie ofertowe nr 02/CRUR/2017

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/CRUR/2017


Dotyczy:

Zakup mebli biurowych na stanowisko do projektowania i testowania układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych

 

 


Kod CPV:
39112100–1 (Krzesła stalowe); 39132100–7 (Szafy na akta); 39121100–7 (Biurka)j


W ramach projektu pt.: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu


Działanie 3.2. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2016 roku) wraz z transportem i montażem mebli biurowych do wyposażenia stanowiska do projektowania i testowania układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.

Wykaz mebli:

 1. Biurko proste – 2 szt

Wymiary: wysokość - 76 cm, szerokość – 156 cm, głębokość – 70

Kolor płyty – do uzgodnienia z zamawiającym

 1. Szafa na dokumenty – 1 szt

Wymiary: wysokość – 183,5 cm, szerokość – 80 cm, głębokość – 38,5 cm

Kolor płyty – do uzgodnienia z zamawiającym

 1. Krzesła biurowe – 2 szt

Wymiary - dokładne wymiary w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Dane techniczne - dokładne wymiary w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę.
 2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.
 3. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:
 1. Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych zawartych w ofercie.
 2. Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania konkursowego.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Specyfikacja wymagań Inter Trade Sp. z o.o. dla parametrów technicznych – 100%. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:

Cena – 100%
Cena netto – określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 100%, gdzie

Cn – najniższa zaproponowana cena netto,
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie ,
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę można składać w terminie do dnia 20-04-2017 r. do godziny 23:59 w następujący sposób:

 1. Osobiście w siedzibie firmy:  Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A
 2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A.
 3. Pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres mailowy: info@intertrade.com.pl

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostawa przedmiotu zamówienia w okresie do 10-ciu dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE WARUNKI

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Warunki gwarancji: minimum 60 miesięcy
 3. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie Zapytania: Kinga Żyła kzyla@intertrade.com.pl tel. kom. 784 460 539

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Zamawiający wymaga od Oferentów przygotowania oferty na Formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 02/CRUR/2017. Wypełniając formularz należy odnieść się do wszystkich parametrów i funkcjonalności minimalnych zamieszczonych w zapytaniu ofertowym. Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia Oświadczeń (zawarto w Formularzu oferty będącym załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego nr 02/CRU/2017).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁACZNIK NR 3 - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.