Zapytanie ofertowe nr 01/CRUR/2017

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Czechowice-Dziedzice 20.03.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 01/CRUR/2017


Dotyczy:


Zakup usług doradczych w zakresie doboru i zaprojektowania wersji i rodzaju komponentów do budowy modeli


Kod CPV:
71312000-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej


W ramach projektu pt.: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu


Działanie 3.2. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup doradczych w formie pisemnego opracowania w zakresie doboru i zaprojektowania wersji i rodzaju komponentów do budowy modeli w ramach stanowiska do projektowania i testowania układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych. Stanowisko wyposażone będzie w oprogramowanie, sprzęt komputerowy, zestawy komponentów do budowy modeli, wózek narzędziowy oraz meble biurowe. Opracowanie powinno zawierać dobór oraz szczegółowy opis poszczególnych elementów, a także zapewniać kompatybilność i skuteczność działania całego układu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę.
 2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.
 3. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:
 1. Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych zawartych w ofercie.
 2. Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania konkursowego.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

Specyfikacja wymagań Inter Trade Sp. z o.o. dla parametrów technicznych – 100%. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:

Cena – 100%
Cena netto – określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 100%, gdzie

Cn – najniższa zaproponowana cena netto,
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie ,
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę można składać w terminie do dnia 28-03-2017 r. do godziny 23:59 w następujący sposób:

 1. Osobiście w siedzibie firmy:  Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A
 2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A.
 3. Pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres mailowy: info@intertrade.com.pl

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostawa opracowania w okresie do 10-ciu dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE WARUNKI

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie Zapytania: Marcin Dyczkowski mdyczkowski@intertrade.com.pl tel. kom. 660 575 102

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Zamawiający wymaga od Oferentów przygotowania oferty na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/CRUR/2017. Wypełniając formularz należy odnieść się do wszystkich parametrów i funkcjonalności minimalnych zamieszczonych w zapytaniu ofertowym. Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia Oświadczeń (zawarto w Formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/CRU/2017).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.