Zapytanie ofertowe nr 13/CRUR/2017

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Czechowice-Dziedzice 20.11.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 13/CRUR/2017

 

 

Dotyczy:

 

Zakup komponentów do utworzenia stanowiska do projektowania i testowania układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych

 

 

Kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe

 

 

 

W ramach projektu pt.: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu

 

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

 

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kluczowych elementów stanowiących podstawę do utworzenia stanowiska do projektowania i testowania układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.

Wykaz składników zamówienia:

 1. Zestaw komponentów do budowy modeli Pneutrainer 200 lub równoważne, gdzie medium jest sprężonym powietrzem – 1 szt.
 2. Zestaw komponentów do budowy modeli i testowania układów próżniowych VAC 200 ENS 200 lub równoważne – 1 szt.
 3. Pomocnicze stanowisko montażowe do budowy modeli i układów – 1 szt.
 4. Usługa szkoleniowa – usługa wyszkolenia pracowników w zakresie obsługi oprogramowania Autosim 200 oraz obsługi stanowisk z poz. a-c. Szkolenie obejmuje 2 dni szkoleniowe (12 godzin lekcyjnych) dla grupy do 10-ciu osób – 1 szt.

Powyższe składniki zamówienia muszą być wzajemnie kompatybilne. Dostarczone podzespoły z pkt a. b. i c. całego stanowiska muszą się wzajemnie uzupełniać tak, aby stanowiły jednolitą i logiczną całość i były w pełni funkcjonalne, zgodne i pasujące do siebie pod każdym względem tzn. sposobu mocowania, systemu podłączeń pneumatycznych itp. Zestawy komponentów z pkt a. i b. muszą być montowane na tablicy prezentacyjnej. Dopuszcza się montaż elementów sterujących i zasilających na pomocniczym stanowisku montażowym.

 Dodatkowo  składniki te muszą być w pełni kompatybilne z oprogramowaniem do projektowania i modelowania układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych – Autosim 200 firmy SMC Corporation i być zgodne pod każdym względem tzn. wszelkie oznaczenia, raporty, schematy itp. muszą odpowiadać odpowiednim komponentom i elementom wykorzystanym na stanowiskach do budowy modeli.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz dane i parametry techniczne dla poz. a-c zostały opisane w  Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego nr 13/CRUR/2017 – Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę.

2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.

3. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:

 1. Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym do składania ofert i na załączonym formularzu oferty stanowiących Załącznik nr 1.
 2. Minimalny okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 60 dni od dnia jej złożenia.

4. Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych zawartych w ofercie.

5. Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania konkursowego.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Specyfikacja wymagań Inter Trade Sp. z o.o. dla parametrów technicznych – 100%. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:

1.Cena netto – 90%

Cena netto – określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co) x 90%, gdzie

Cn – najniższa zaproponowana cena netto,

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie ,

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”.
 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 90 pkt

 

 1. Termin realizacji – 10%

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:

 

Dostawa przedmiotu zamówienia:

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 10 pkt

 

3.Wybór najkorzystniejszej oferty

 1. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
 2. Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę można składać w terminie do dnia 28-11-2017 r. do godziny 23:59 w następujący sposób:

 1. Osobiście w siedzibie firmy:  Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00
 2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A.
 3. Pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres mailowy: dofinansowanie@intertrade.com.pl

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Dostawa przedmiotu zamówienia w okresie do 30-tu dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia i podpisania Umowy.
 2. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze, częściowe dostawy  przedmiotu zamówienia w rozbiciu na składniki zamówienia o których mowa w pkt. I Skrócony opis przedmiotu zamówienia pkt od „a.” do „d.”.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE WARUNKI
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Warunki płatności: przelew minimum 30 dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
 3. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie Zapytania: Marcin Dyczkowski  mdyczkowski@intertrade.com.pl tel. kom. 660 575 102

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 

Zamawiający wymaga od Oferentów przygotowania oferty na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 13/CRUR/2017.

Wypełniając formularz należy odnieść się do wszystkich parametrów i funkcjonalności minimalnych zamieszczonych w zapytaniu ofertowym.

Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.

Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia Oświadczeń (zawarto w Formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr 13/CRU/2017).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.