Zapytanie ofertowe nr 11/CRUR/2017

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Czechowice-Dziedzice 14.07.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 11/CRUR/2017

Dotyczy:

Stworzenie stanowiska wizualizacji i prezentacji rozwiązań utrzymania ruchu

 

Kod CPV:

38652120-7 Projektory wideo

30231320-6 Monitory dotykowe

38651600-9 Kamery cyfrowe

38653400-1 Ekrany projekcyjne

30213100-6 Komputery przenośne

30237410-6 Myszka komputerowa

18939000-0 Torby podręczne

30237220-7 Podkładki pod myszy

48317000-3 Pakiety oprogramowania do pisania tekstów

48316000-6 Pakiety oprogramowania prezentacyjnego

48325000-2 Pakiety oprogramowania do przygotowania formularzy

30195920-7 Tablice magnetyczne

32342412-3 Głośniki

32343100-0 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych

39112100-1 Krzesła stołowe

39121200-8 Stoły

32573000-0 Komunikacyjny system sterowania

30213200-7 Komputer tablet

39515430-8 Żaluzje weneckie

72110000-9 Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego

80511000-9 Usługi szkolenia personelu

 

W ramach projektu pt.: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

 

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie elementów niezbędnych do stworzenia stanowiska wizualizacji i prezentacji rozwiązań utrzymania ruchu.

Zakupy obejmują:

 1. fabrycznie nowe, nieuszkodzone i wolne od wad elementy pozwalające na prowadzenie wizualizacji, prezentacji oraz szkoleń tj.:
 1. usługę doradczą, której celem jest skonfigurowanie i ocena współpracy pomiędzy zakupionymi elementami,
 2. usługę szkoleniową w zakresie obsługi zakupionych elementów.

Dane techniczne - dokładne parametry oraz opis wszystkich powyższych elementów znajduje się w Załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę.

2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.

3. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:

a. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym do składania ofert i na załączonym formularzu oferty stanowiących Załącznik nr 1.

b. Minimalny okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 60 dni od dnia jej złożenia.

4. Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych zawartych w ofercie.

5. Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania konkursowego.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Specyfikacja wymagań Inter Trade Sp. z o.o. dla parametrów technicznych – 100%. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:

1.Cena netto (za całość przedmiotu zamówienia) – 60%

Cena netto – określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

Kc = [(Cn/Co) x 60%] x 100, gdzie:

 

Cn – najniższa zaproponowana cena netto,

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie,

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”.

 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 60 pkt

 

2.Długość okresu gwarancji jakości – 20%

 

Kg = [(Go/Gn) x 20%] x 100, gdzie:

 

Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji,

Go – okres gwarancji zaproponowany w badanej ofercie,

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości”.

 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 20 pkt

 

3.Warunki serwisu gwarancyjnego – 20%

 

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:

 

1)szybkość reakcji na zgłoszenie usterki rozumiana jako przyjazd serwisanta i fizyczne rozpoczęcie naprawy*:

2)szybkość wykonanej naprawy lub wymiana urządzenia licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia awarii, do momentu dostarczenia sprawnego urządzenia:

*dostawca musi zapewnić możliwość zgłoszenia awarii i usterek dotyczących dostarczonych rozwiązań telefonicznie w dni robocze w godzinach 08:00 – 17:00.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 20 pkt

 

4.Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 1. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
 2. Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę można składać w terminie do dnia 25-07-2017 r. do godziny 23:59 w następujący sposób:

 1. Osobiście w siedzibie firmy:  Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00.
 2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A.
 3. Pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres mailowy: dofinansowanie@intertrade.com.pl

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia w okresie 60 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny. 

 

 1. DODATKOWE WARUNKI
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Warunki płatności: przelew minimum 30 dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
 3. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie Zapytania: Kinga Żyła  kzyla@intertrade.com.pl,
  tel. kom. 784 460 539

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 

Zamawiający wymaga od Oferentów przygotowania oferty na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/CRUR/2017. Wypełniając formularz należy odnieść się do wszystkich parametrów i funkcjonalności minimalnych zamieszczonych w zapytaniu ofertowym. Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia Oświadczeń (zawarto w Formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/CRU/2017).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁACZNIK NR 3-  INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.