Zapytanie ofertowe nr 05/CRUR/2019

 

Czechowice-Dziedzice 07.06.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Zapytanie ofertowe nr 05/CRUR/2019

 

 

 

 

Dotyczy:

 

Zakup materiałów reklamowych i informacyjnych dla Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu

 

 

Kod CPV:

 

22462000-6 Materiały reklamowe

 

 

 

W ramach projektu pt.: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu

 

 

 

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów reklamowych i informacyjnych dla Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu. Zamówienie obejmować będzie zakup artykułu sponsorowanego dotyczącego wdrożonej innowacji i jej efektów, zaprojektowanie artykułu w wersji online (1 szt.) Artykuł powinien być zamieszczony na portalu zajmującym się tematyką związaną z utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych lub przemysłu 4.0. Portal ten powinien spełniać następujące parametry:

 

Czas zamieszczenia artykułu: 1 tydzień

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę
 2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.
 3. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:
 1. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym do składania ofert i na załączonym formularzu ofertowym stanowiących Załącznik nr 1.
 2. Minimalny okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 60 dni od dnia jej złożenia.
 1. Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych zawartych w ofercie
 2. Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Kryterium wyboru ofert jest:

 

 1. Cena netto – 95%

Cena netto – określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

Kc = (Cn/Co) x 95%, gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto,

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie ,

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”.

 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 95 pkt

 

 1. Termin realizacji – 5%

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:

 

 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 5 pkt

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
 2. Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę można składać w terminie do dnia 17-06-2019 r. do godziny 9:00 w następujący sposób:

 1. Osobiście w siedzibie firmy:  Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00
 2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A.
 3. Pocztą elektroniczną na adres mailowy: dofinansowanie@intertrade.com.pl

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Dostawa przedmiotu zamówienia w okresie do 14 – stu dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny

 

 1. DODATKOWE WARUNKI

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 2. Warunki płatności: przelew minimum 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
 3. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie Zapytania: Kinga Żyła  kzyla@intertrade.com.pl tel. kom. 784 460 539

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 05/CRUR/2019

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.