Zapytanie ofertowe nr 09/CRUR/2017

 

 

INFORMACJA O ODWOŁANIU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Czechowice-Dziedzice 05.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 09/CRUR/2017

 

Dotyczy:

 

Zakup usług doradczych w zakresie optymalnego doboru urządzeń do projektowania, skanowania i wydruku 3D

Kod CPV:

72110000-9 Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego

W ramach projektu pt.: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu

 

                                                            Działanie 3.2. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w formie pisemnego opracowania w zakresie optymalnego doboru rodzaju, wersji urządzeń  i wyposażenia urządzeń w ramach tworzonego stanowiska do wykonywania prototypów i wyrobów gotowych w technologii druku 3D. Stanowisko to  wyposażone będzie w drukarkę 3D, skaner 3D, oprogramowanie do projektowania 3D, komputer stacjonarny i zestaw mebli biurowych. Opracowanie powinno zawierać dobór oraz szczegółowy opis poszczególnych elementów, a także zapewniać kompatybilność z pozostałymi stanowiskami realizowanym w ramach projektu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę.

2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.

3. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:

a. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym do składania ofert i na załączonym formularzu ofertowym stanowiących Załącznik nr 1.

b. Minimalny okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 60 dni od dnia jej złożenia.

4. Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych zawartych w ofercie.

5. Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania konkursowego.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Specyfikacja wymagań Inter Trade Sp. z o.o. dla parametrów technicznych – 100%. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:

 

Cena – 100%

 

Cena netto – określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego

zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na

podstawie następującego wzoru:

 

Kc = (Cn/Co) x 100%, gdzie

 

Cn – najniższa zaproponowana cena netto,

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie ,

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę można składać w terminie do dnia 13-06-2017 r. do godziny 23:59 w następujący sposób:

 1. Osobiście w siedzibie firmy:  Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00
 2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A.
 3. Pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres mailowy: info@intertrade.com.pl

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Dostawa opracowania w okresie do 10-ciu dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE WARUNKI

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie Zapytania: Grzegorz Komajda gkomajda@intertrade.com.pl tel. kom. 728 848 361.

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 

Zamawiający wymaga od Oferentów przygotowania oferty na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 09/CRUR/2017. Wypełniając formularz należy odnieść się do wszystkich parametrów i funkcjonalności minimalnych zamieszczonych w zapytaniu ofertowym. Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia Oświadczeń (zawarto w Formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr 09/CRU/2017).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1-  FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - INFORMACJA O ODWOŁANIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.